Vragen? Bel 0528 - 288 888
 • In 2 uur geplaatst
 • Geen verbouwing
 • Rolstoel toegankelijk

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden website KipCare

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 17-11-2015

De KipCare website bestaat uit verschillende webpagina’s die worden aangedreven door KipCare. De KipCare website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de KipCare website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Verandering van de algemene voorwaarden

KipCare behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de KipCare website wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de KipCare website.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde aan het gebruik van de KipCare website, garandeert u KipCare dat u de KipCare website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de KipCare website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de KipCare website of het gebruik en genot van de KipCare website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de KipCare website materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

Het gebruik van communicatiediensten

De KipCare website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. (collectief, “Communicatiediensten”), u gaat akkoord met het gebruik van de Communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende Communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

 • te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
 • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een ander’s computer kunnen schaden, bevatten.
 • Goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
 • Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
 • Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de communicatiediensten beperken of remmen.
 • Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende communicatiedienst schenden.
 • Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 • Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.

KipCare is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. KipCare behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. KipCare behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Materialen geupload naar een communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

Materialen verstrekt aan KipCare of geplaatst op de KipCare website

Kip Caravan beschouwt de materialen die u verstrekt aan KipCare (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan de KipCare website of daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzending”), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de inzendingen, geeft u KipCare, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw inzending te gebruiken voor hun internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. KipCare is niet verplicht uw inzending te plaatsen of uw inzending te gebruiken en mag de inzending op elk moment naar KipCare’s eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt via de KipCare website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. KipCare en/of haar leveranciers kunnen ten alle tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de KipCare website. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via de KipCare website voor het nemen van beslissingen van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor een op uw situatie toegespitst advies.

KipCare en haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en de nauwkerigheid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens op genomen op de KipCare website, voor welke toepassing dan ook. Voor zowel maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangen grafische gegevens geleverd’in huidige staat’ en zonder enige vorm van garantie.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn KipCare directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of een andere wijze verband houden met, het gebruik van de KipCare website, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de KipCare website of daarmee samenhangende diensten, het verlenen of het niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via de KipCare website worden verkregen of die anderins voortvloeien uit het gebruik van de KipCare website.

Kennisgeving inzake auteurs- en merkenrecht:

De inhoud van de KipCare website is: Copyright 2015 Kip Care en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

Mededelingen van procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht. 

Krachtens Titel 17 van het Wetboek van de Verenigde Staten, Artikel 512(c)(2) dienen kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht te worden gestuurd naar de daarvoor aangewezen vertegenwoordiger van de Serviceprovider.